Regulamin sklepu

REGULAMIN WITRYNY INTERNETOWEJ SKLEP.DWORZNO.PL

§ 1 Informacje ogólne

 1. Właścicielem witryny internetowej prowadzonego pod marką Sklep Winnica Dwórzno oraz panelu do rezerwacji online pod adresem dworzno.bookero.pl jest Wiesław Gowin Gospodarstwo Rolne Dwórzno z siedzibą w Pęcicach Małych pod adresem: 05-806 Pęcice Małe, ul. Komorowska 13, NIP 5341258713.
 2. Wiesław Gowin Gospodarstwo Rolne Dwórzno posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nr 3/I/B/3/2016 z dnia 26.02.2016 r. wydane przez Urząd Miejski w Mszczonowie, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2012 r. poz.1356).
 3. Dane kontaktowe witryny internetowej:
  1. sklep.dworzno.pl,
  2. : 605 302 031,
  3. e-mail: kontakt@dworzno.pl.
 4. Wszelki kontakt z obsługą witryny w sprawach związany z zamówieniami składanymi z wykorzystaniem strony internetowej www.sklep.dworzno.pl odbywać się powinien z wykorzystaniem wskazanych w ust. 3 danych kontaktowych, poprzez odpowiednio wypełnienie właściwego formularza na stronie internetowej, kontakt telefoniczny pod wskazanym numerem lub korespondencję e-mail na wskazany wyżej adres skrzynki elektronicznej.

  § 2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin witryny internetowej www.sklep.dworzno.pl
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.dworzno.pl stanowiący platformę sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie stacjonarnego sklepu pod adresem: ul. Spokojna 43, 96-320 Dwórzno (dalej „Sklep stacjonarny”) prowadzonego przez Wiesław Gowin Gospodarstwo Rolne Dwórzno, polegającą na zastosowaniu środków komunikacji na odległość do składania oraz ewidencjonowania składanych przez Klientów zamówień, dokonywanej równolegle do sprzedaży tradycyjnej we wskazanym wyżej Sklepie Stacjonarnym;
 5. Towar – znajdujące się w asortymencie Sklepu stacjonarnego produkty oferowane z wykorzystaniem Sklepu internetowego,
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Wiesław Gowin Gospodarstwo Rolne Dwórzno. (właścicielem Sklepu internetowego www.sklep.dworzno.pl) a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru.

  § 3 Postanowienia ogólne i informacja prawna

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady dokonywania oraz ewidencjonowania zamówień składanych z wykorzystaniem Sklepu internetowego służącego prezentacji Towarów oferowanych przez Sklep stacjonarny, który w zakresie oferowania oraz sprzedaży artykułów alkoholowych działa na podstawie zezwolenia Burmistrza Mszczonowa w §1 ust. 2.
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach asortymentu Sklepu stacjonarnego,
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień z wykorzystaniem Sklepu internetowego realizowanych ze Sklepu stacjonarnego;
  4. zasady zawierania Umów sprzedaży między Klientem a Wiesław Gowin Gospodarstwo Rolne Dwórzno z wykorzystaniem Sklepu internetowego.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 4. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadania komputera osobistego lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie ze Sklepu internetowego,
  2. posiadania dostępu do sieci Internet
  3. korzystania z dowolnej przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub inna).
 5. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 6. Sklep internetowy przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 lat. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione korzystanie ze Sklepu internetowego, które nie ukończyły 18 roku życia. Rejestracja w Sklepie internetowym i złożenie zamówienia wymaga potwierdzenia pełnoletniości osoby rejestrującej się lub składającej zamówienie.
 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.dworzno.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 8. W odniesieniu do wskazanych w Sklepie internetowym artykułów alkoholowych zawarcie Umowy sprzedaży następuje z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość, w posiadającym stosowne zezwolenie Sklepie stacjonarnym, a zamówienie składane i ewidencjonowane z wykorzystaniem Sklepu internetowego realizowane jest ze wskazanego wyżej Sklepu stacjonarnego i z wykorzystaniem wyłącznie znajdującego się w nim asortymentu.

  § 4 Zasady korzystania z witryny internetowej

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach, na portalu dostępnym pod adresem www.sklep.dworzno.pl
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu internetowego. W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 15 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 28.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Sklep internetowy wymaga podania danych osobowych niezbędnych do złożenia zamówienia, którego przedmiotem jest sprzedaż napojów alkoholowych. W celu weryfikacji pełnoletniości Klienta witryna internetowa wymaga podania m.in. złożenia oświadczenia o pełnoletniości. Jednocześnie Wiesław Gowin Gospodarstwo Rolne Dwórzno zastrzega sobie, iż nie ponosi odpowiedzialności za podanie fałszywych danych weryfikujących wiek Klienta.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, w tym danych weryfikujących wiek Klienta. Podanie niepełnych danych w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi zarejestrowanie się na stronie witryny internetowej i złożenie zamówienia.
 4. Wiesław Gowin Gospodarstwo Rolne Dwórzno może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego;
  3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Wiesław Gowin Gospodarstwo Rolne Dwórzno za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Wiesław Gowin Gospodarstwo Rolne Dwórzno.
 5. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Wiesław Gowin Gospodarstwo Rolne Dwórzno.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Wiesław Gowin Gospodarstwo Rolne Dwórzno
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

   § 5 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży z wykorzystaniem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep.dworzno.pl, dokonać wyboru odpowiedniego produktu i jego ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Wiesław Gowin Gospodarstwo Rolne Dwórzno a Klientem. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na postawie Zamówień składanych z wykorzystaniem Sklepu internetowego lub telefonicznie są zawierane i realizowane w należącym do Sprzedawcy punkcie sprzedaży położonym pod adresem: ul. Spokojna 43, 96-320 Dwórzno.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zakup” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy,
  5. czasu dostawy.
 5. Akceptacja Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Klienta, iż jest osobą pełnoletnią oraz nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej jego odsprzedaży, na kredyt lub pod zastaw oraz że Klient zobowiązuje się, że odbiór Towaru nastąpi przez osobę trzeźwą.
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „potwierdzam zakup”.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem z Wiesław Gowin Gospodarstwo Rolne Dwórzno umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym przez niego oświadczeniem, której przedmiotem jest sprzedaż i dostawa Towarów włożonych do koszyka.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”, zawierające ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;
 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 powyżej.
 10. Zawarcie umowy przez Klienta powoduje po jego stronie zobowiązanie do realizacji umowy. Jakiekolwiek zobowiązania Klienta wobec Wiesław Gowin Gospodarstwo Rolne Dwórzno wygasają z chwilą odbioru Towaru i zapłaty ceny przez Klienta.

  § 6 Dostawa

 1. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionego Towaru w Sklepie stacjonarnym w dni robocze w godzinach od 9 do 17. Klient może odebrać Towar osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Klienta osoby. Klient może też skorzystać z usług współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej, która odbierze zamówiony Towar ze Sklepu stacjonarnego i dostarczy go do wskazanego przez Klienta w treści Zamówienia miejsca dostawy. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Za porozumieniem stron dostawa realizowana może być także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Do wartości zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które ponosi Klient i o których wysokości Klient jest informowany w chwili zawarcia umowy.
 3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub transportem spedycyjnym. O kosztach dostawy i obowiązujących promocjach oraz naliczanych rabatach Zamawiający jest informowany za pośrednictwem odpowiednich komunikatów wyświetlanych czasie składania Zamówienia, przed jego ostateczną akceptacją.
 4. Wraz z Towarem Klientowi wysyłany jest odpowiedni dokument sprzedaży wystawiony przez Sklep stacjonarny.
 5. Termin realizacji dostawy wynosi do 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia. O przewidywanym terminie dostawy Zamawiający zostanie poinformowany w mailu potwierdzającym przyjęcie Zamówienia.
 6. Wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania zamówionych Towarów przewoźnikowi, czyli firmie kurierskiej, z którą Wiesław Gowin Gospodarstwo Rolne Dwórzno ma podpisaną umowę. Jednocześnie Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.
 7. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia tożsamości i pełnoletności osoby odbierającej Towar.
 8. Osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim zamówiony alkohol nie zostanie wydany przez kuriera. Kurier odmówi wydania towaru również osobom, w stosunku do których weryfikacja ich wieku ze względu na przeszkody natury faktycznej nie jest możliwa.
 9. W przypadku zaistnienia zdarzenia wskazanego w ust.8, Wiesław Gowin Gospodarstwo Rolne Dwórzno złoży w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne, pomniejszone o koszty dostawy Towaru.
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia, paragonu lub faktury VAT.

  § 7 Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Obowiązującym strony umowy sprzedaży cennikiem jest cennik znajdujący się na chwilę składania zamówienia w witrynie internetowej www.sklep.dworzno.pl
 3. Do kwoty zamówienia doliczany jest koszt przesyłki w zależności od rodzaju przesyłki i kwoty zamówienia (patrz Koszty transportu) oraz ewentualne koszty usług dodatkowych wybranych przez Klienta.
 4. Przed ostatecznym złożeniem zamówienia, Klient musi wyrazić zgodę na doliczane do kwoty zamówienia koszty dodatkowe, o których mowa w ust. 3. powyżej.
 5. Rabaty i promocje nie łączą się.
 6. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  1. osobiście gotówką lub z wykorzystaniem karty płatniczej osobiście przy odbiorze Zamówienia w Sklepie stacjonarnym
  2. płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą w systemie PayU. Operatorem kart płatniczych jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Wiesław Gowin Gospodarstwo Rolne Dwórzno.
  3. gotówką (za pobraniem), czyli osobiście w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia;
 7. Wiesław Gowin Gospodarstwo Rolne Dwórzno zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Klientów składających zamówienia przez Internet, na podstawie indywidualnych ustaleń.
 8. W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Wiesław Gowin Gospodarstwo Rolne Dwórzno zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
 9. Kupujący chcący otrzymać fakturę VAT, podczas zamówienia powinien wybrać odpowiednią opcję, podać dane podmiotu, na rzecz którego ma zostać wystawiona faktura oraz wskazać adres mailowy.
 10. Kupujący może wyrazić zgodę na dostarczenie na wskazany adres mailowy faktury VAT w formie elektronicznej bądź zażądać wystawienia i przesłania faktury w wersji papierowej.
 11. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.
 12. Kupujący może zażądać wystawienia faktury VAT nawet po wystawieniu paragonu. W takim wypadku, faktura może zostać wystawiona jedynie na podstawie odesłanego pierwotnego dokumentu sprzedaży – paragonu oraz po podaniu danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Faktura VAT może być wystawiona najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dokonania sprzedaży.

  § 8 Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, realizowane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni i wysłanie go na adres korespondencyjny Wiesław Gowin Gospodarstwo Rolne Dwórzno podany w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru klientowi będącemu konsumentem. Aby odstąpić od umowy należy złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: ul. Komorowska 13, 05-806 Pęcice Małe. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku, na końcu regulaminu.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta będącego konsumentem jest wyłączone w przypadku umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której Klient wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres: Wiesław Gowin Gospodarstwo Rolne Dwórzno, ul. Spokojna 43, 96-320 Dwórzno.
 5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Zwrot zapłaconej ceny oraz wszelkich poniesionych w związku z zawarciem umowy kosztów zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.
 8. Zwrot płatności otrzymanych od Klienta dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 9. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.
 10. Jeżeli przedmiotem świadczenia Wiesław Gowin Gospodarstwo Rolne Dwórzno na rzecz Klienta będą usługi, a Klient zażąda rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy, po czym od umowy odstąpi, zobowiązany jest do zapłaty za świadczenia spełnione do momentu odstąpienia od umowy.

  § 9 Reklamacje dotyczące towarów

 1. Wiesław Gowin Gospodarstwo Rolne Dwórzno jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i zobowiązuje się do dostarczenia Towaru pozbawionego wad.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@dworzno.pl. Wiesław Gowin Gospodarstwo Rolne Dwórzno zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Warunkiem zgłoszenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu (w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi) bądź dowodem zakupu lub kartą gwarancyjną z pieczątką Sprzedawcy (w przypadku reklamacji gwarancyjnej) na adres Wiesław Gowin Gospodarstwo Rolne Dwórzno, ul. Komorowska 13, 05-806 Pęcice Małe.
 4. Wybór podstawy reklamacji oraz dochodzonego roszczenia należy do Kupującego.
 5. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Kupujący ma możliwość skorzystania ze wskazanych niżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Rzecznicy konsumentów – działają w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Możliwość uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą - bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy;
  2. Organizacje konsumenckie- Federacja Konsumentów oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
  3. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu;
  4. Mediacja przy WIIH – niezbędna jest zgoda obu stron sporu.

   § 10 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Wiesław Gowin Gospodarstwo Rolne Dwórzno podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wiesław Gowin Gospodarstwo Rolne Dwórzno o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Wiesław Gowin Gospodarstwo Rolne Dwórzno, ul. Komorowska 13, 05-806 Pęcice Małe, bądź w drodze elektronicznej na adres kontakt@dworzno.pl.
 4. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Wiesław Gowin Gospodarstwo Rolne Dwórzno zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od chwili jej zgłoszenia, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie jest równoznaczne z jej uznaniem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany.

  § 11 Prawa autorskie

 1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Sklepu internetowego www.sklep.dworzno.pl, wyglądu Sklepu internetowego i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83), przysługują wyłącznie Wiesław Gowin Gospodarstwo Rolne Dwórzno.
 2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie lub dokonywanie opracowań jakichkolwiek treści lub elementów graficznych znajdujących się na witrynie internetowej Sklepu internetowego, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ww. ustawy, bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki, stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich.

  § 12 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest Wiesław Gowin Gospodarstwo Rolne Dwórzno .
 2. Wiesław Gowin Gospodarstwo Rolne Dwórzno przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówień składanych przez Klientów.
 3. Wiesław Gowin Gospodarstwo Rolne Dwórzno przetwarza tylko i wyłącznie dane osobowe niezbędne do realizacji składanych przez Klientów zamówień. Obligatoryjne jest podanie przez Klienta danych osobowych tylko w zakresie wskazany w zdaniu poprzedzającym.
 4. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Wiesław Gowin Gospodarstwo Rolne Dwórzno, w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych usług na rzecz Klientów Wiesław Gowin Gospodarstwo Rolne Dwórzno (Partnerów).
 5. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez Wiesław Gowin Gospodarstwo Rolne Dwórzno także w celach marketingowych. Klient korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
 6. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Klient wyraża zgodę na:
  1. przetwarzanie danych w celach związanych z obsługą Klienta i świadczeniem usług przez Wiesław Gowin Gospodarstwo Rolne Dwórzno.
  2. przekazywanie Klientowi informacji handlowej i marketingowej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Wiesław Gowin Gospodarstwo Rolne Dwórzno.
  3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich poprawienia oraz wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

   § 13 Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wiesław Gowin Gospodarstwo Rolne Dwórzno a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie internetowej www.dworzno.pl i będą wymagały każdorazowej akceptacji Użytkownika wyrażonej przed zalogowaniem się przez Użytkownika do jego Konta. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 3. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników Sklepu internetowego, używane są tzw. cookies (ciasteczka), tj. informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika, które to informacje serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Informujemy, że użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję obsługi cookies, co jednak może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług Sklepu internetowego i możliwość składania zamówienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Załącznik nr 1: Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

................................................                                                 ......................, dn. ......................

................................................                                                 miejscowość, data

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

  

Wiesław Gowin

Gospodarstwo Rolne Dwórzno

Komorowska 13

05-806 Pęcice Małe

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

..............................

   podpis konsumenta

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl